Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία "A1".

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο Α1)
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
  4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  5. Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση
  6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 €
  7. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 €
  8. Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης
  9. Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση
  10. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο)